DFK

Djurslands Fodbolddommer Klub

Nyheder

Orientering.

Vi har - som det blev orinenteret om på generalforsamlingen i januar måned - indgået et samarbejde med de øvrige dommerklubber i dommeroråde 3 a vedr. afholdelse af arrangemneter for dommerne.

Samarbejdet foregår under ledelse af DBU Jyllands dommerudvalg  i dommerområde 3 a

Der arbejdes i øjeblikket på at få 3 arrangemmenter søsat i foråret 2023.

Der vil komme nærmere orientering ca. medio november.

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Djurslands Fodbolddommerklub

 

Mandag den 30. januar 2023, kl. 19.00 i Kolind Sport og Kultur, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Nedenstående dagsorden jf. vedtægternes § 9

Pkt. 1          Valg af dirigent

Pkt. 2          Bestyrelsens beretning

Pkt. 3          Forlæggelse af revideret regnskab for det foregående år

Pkt. 4          Indkomne forslag

Pkt. 5          Fastsættelse af kontingent

Pkt. 6          Valg til bestyrelse (for 2 år)

 

                     - formand (ulige år)

                     - én bestyrelsessuppleant (vælges for ét år)

                      - én revisor (ulige år)

                     - valg af revisorsuppleant, hvert år (for et år)

                   

Pkt. 7          Eventuelt

 

Poul Johan Christensen

Formand

 

Lagt på hjemmesiden 25-11-2022    

 

Resumé fra DFK´s ordinære generalforsamling, holdt i Hornslet Hallen, den 31.01.2022

Så er den ordinære generalforsamling 2022 med beretning fra året 2021 – og beslutninger vedr. klubbens drift i 2022 overstået.

Nedenfor følger et resumé med de væsentligste beslutninger:

 Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne blev vedtaget. Det betyder at: 

  • Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 mand.
  • Den særlig kampafgift på 0,15 kr. udgår.
  • Klubbens driftsøkonomi vil fremover alene bero på kontingent indbetalinger
  • Klubbens aktivitetsudvalg nedlægges.

Klubbens faglige aktiviteter som:

  • Obligatorisk teorigennemgang
  • Fysisk test
  • Teoretisk test
  • Teoretisk træning
  • Udviklerudvalg

Fastholdes

Det vil stadig være muligt at holde interne sociale arrangementer i klubben under forudsætning af, at nogle medlemmer selv vil tilrettelægge og arrangere disse. Der skal i givet fald indsendes beskrivelse af arrangementet, herunder budget – og ønske om økonomisk tilskud, til formanden for bestyrelsen.

Økonomisk tilskud til eventuelle interne sociale arrangementer vil blive hentet fra klubbens formue – og holdes således uden for klubbens årlige reelle driftsudgifter.

Vi vil indgå i et samarbejde i dommerområde 3 A, med henblik på planlægning og gennemførelse af fælles faglige og sociale arrangementer. Disse forventes primært finansieret af FKP midler, men også mulighed for delvis egenbetaling.

Bestyrelsen vil – i relation til de tidligere hensatte midler til tøj – se på mulighederne for et godt fælles tøjtilbud fra Diadora.

Der vil blive gjort et forsøg på at opdatere hjemmesiden.

Klubbens bestyrelse ser efter generalforsamlingen, således ud:

Formand: Poul Johan Christensen

Kasserer. Jan Hansen

B-medlem: Siavash Gholami

Suppleant: Jimmy Rundberg

Revisorer: Gunnar Bjerglund og Ulrik Petersen

Revisor suppleant: René Møller Hallum.

På bestyrelsens vegne

Poul Johan